Chương trình liên kết AMEGA CPA

AMEGA CPA là một chương trình liên kết trong đó các đối tác của chúng tôi nhận được những khoản thù lao cố định 100 USD trên mỗi khách hàng mới mà họ giới thiệu đến AMEGA.

Điều khoản và điều kiện:

  • Thù lao nhận một lần là 100 USD, sau khi khách hàng được giới thiệu đã giao dịch với khối lượng là 10 lot.
  • Rút tiền 24/7.
Khối lượng yêu cầu
AMEGA CPA
AMEGA Cấp 2
AMEGA Cấp 3
10 lot
100 USD
20%
10%
Loading...

Lưu ý: Nhà liên kết không nhận tiền hoa hồng cho giao dịch bằng tiền điện tử. Một số loại tài khoản không đủ điều kiện tham dự chương trình liên kết. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các loại tài khoản trong mục Chương Trình Liên Kết ở đây: Trung Tâm Hỗ Trợ.

Minh họa thu nhập

Giả sử rằng 20 trong số 25 nhà giao dịch được giới thiệu đã giao dịch đạt khối lượng yêu cầu:

  • 20 khách hàng được giới thiệu giao dịch khối lượng yêu cầu là 10 lot (hoa hồng là 2.000 USD)
  • Thù lao từ người giới thiệu Cấp 2: 20% (hoa hồng: 600 USD)
  • Thù lao từ người giới thiệu Cấp 3: 10% (hoa hồng: 800 USD)
Tổng thù lao: +3,400 USD