Chương trình liên kết AMEGA RS (Chia Sẻ Doanh Thu)

AMEGA RS là chương trình liên kết trong đó các đối tác của chúng tôi nhận tiền thù lao tỷ lệ thuận với khối lượng giao dịch được thực hiện bởi các khách hàng mà họ đã giới thiệu đến AMEGA.

Điều khoản và điều kiện:

  • Thù lao được cập nhật ngay lập tức
  • Rút tiền 24/7
  • Thời hạn trọn đời
Loại tài khoản giao dịch
AMEGA RS
AMEGA Cấp 2
AMEGA Cấp 3
SwapFree
8 USD mỗi lot
20%
10%
Premium
4 USD mỗi lot
20%
10%
Scalper
1 USD mỗi lot
20%
10%
Loading...

Please note! Affiliates do not receive commission for trades made using cryptocurrencies. Some account types are not eligible to participate in the affiliate program. You can find out more about account types in the Affiliate Program section here: Help center.

Minh họa thu nhập

Giả sử trong một tháng, các nhà giao dịch được giới thiệu và các liên kết có kết quả như sau:

  • Khối lượng giao dịch: 100 lot (hoa hồng 800 USD)
  • Khối lượng giao dịch từ các lượt giới thiệu của liên kết cấp 2: 200 lot (hoa hồng 320 USD)
  • Khối lượng giao dịch từ các lượt giới thiệu của liên kết cấp 3: 300 lot (hoa hồng 240 USD)
Tổng thù lao: +1,360 USD